ASIA - EUROPE
 
På cykel fra Pakistan via Tibet til Danmark (Pakistan, Kina, Tibet, Nepal, Indien, Pakistan, Iran, Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien, Ungarn, Østrig, tyskland, Danmark)
 
Bycycling from Pakistan via Tibet to Denmark (Pakistan, China, Tibet, Nepal, India, Pakistan, Iran, Turkey, Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, Germany Denmark)
 


© Tore Grønne ll toregroenne@gmail.com